ایالات متحده از حمله مجدد طرفداران ترامپ – مجله پراگما ترس دارد